PROFILUL INSTITUȚIEI

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este o jurisdicție arbitrală permanentă, alternativă la instanţa de judecată, înfiinţată şi organizată potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

Acesta este abilitat să judece litigiile civile, în care sunt implicate persoane juridice şi/sau fizice, cu condiţia ca acestea sa fi încheiat în prealabil o convenţie arbitrală scrisă.

Competenţa teritorială a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este nelimitată, pot fi supuse arbitrajului atât litigii naționale, cât și internaționale.

Hotărârile pronunţate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, sunt definitive și obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat şi au forţa probantă a unui înscris autentic. Hotărârea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac, ea poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare.

SERVICII

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este autorizat să judece orice cauză civilă, cu excepţia celor care privesc drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

Astfel, în cadrul tribunalului pot fi soluționate: litigiile între profesionişti (fostele litigii comerciale), litigiile de muncă, litigiile privitoare la dreptul proprietăţii intelectuale, litigiile referitoare la protecţia consumatorului, litigiile privind transferul dreptului de proprietate şi constituire de drepturi reale (contracte de vânzare-cumpărare, de arendă, ieşiri din indiviziune, partaje succesorale, partaje între foşti soţi şi lichidări de regim matrimonial, etc.), litigiile rezultate din raporturile de vecinătate; latura civilă din cauzele penale.

AVANTAJELE ARBITRAJULUI PENTRU JUSTITIABILI

1.Confidenţialitate. Acest principiu operează atât asupra dosarului cauzei cât şi asupra  şedinţelor de judecată. Arbitrii au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, iar la judecată participă numai părţile şi/sau apărătorii lor. Participarea terţilor în cadrul procedurii arbitrale este posibilă numai cu acordul scris al celor implicaţi în cauză şi cu aprobarea tribunalului arbitral.

2.Celeritate. Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat soluționează orice litigiu, indiferent de complexitatea lui într-un termen de cel mult 6 luni, sub sancţiunea ”caducităţii arbitrajului”, cu excepţia cazului în care părţile prevăd în mod expres altfel. De asemenea, termenul de pronunţare pentru tranzacţii sau pentru acordurile de mediere este de maxim două săptămâni.

3.Cheltuieli reduse. Taxele arbitrale ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt cu mult mai mici decât cele prevăzute de O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele de timbru judiciar.Totodată, reducerea cheltuielilor operează şi în privinţa expertizelor efectuate prin intermediul partenerilor noştri.

4.Procedură flexibilă. Având în vedere competenţa teritorială nelimitată şi faptul că, de multe ori, problemele cotidiene îngreunează participarea părţilor la şedinţele de judecată, în procedura arbitrală prezenţa părţilor nu este obligatorie. Totodată, şedinţele de judecată şi audierea martorilor pot avea loc şi în alte locuri decât la sediul tribunalului.

5.Posibilitateea de a opta ca judecarea litigiului să se facă de un arbitru unic ori de mai mulţi arbitri, cu condiţia ca numărul acestora, incluzând şi supraarbitrul, să fie impar. De asemenea, părțile au posibilitatea să desemneze arbitrii care să le judece cauza.

6.Egalitate de șanse și tratament. Pe parcursul desfăşurării procedurii arbitrale, Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat asigură părţilor, sub sancţiunea nulităţii hotărârii arbitrale, egalitate  de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii. Respectul faţă de părţi şi justa soluţionare a cauzei sunt de maximă importanţă.

7.Profesionalism. Arbitrii din cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat sunt profesionişti, care au dobândit această calitate ca urmare a unui examen de admitere, riguros. Aceştia sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor şi răspund, în condiţiile legii, pentru prejudiciile provocate părţilor.

AVANTAJELE ARBITRAJULUI PENTRU STATUL ROMÂN
  1. Degrevarea instanțelor de judecată.  Prin preluarea de către tribunalele arbitrale a unei părți din dosarele civile scade numărul cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată.
  2. Crește calitatea actului de justiție. Primul beneficiu al reducerii numărului de dosare este faptul că judecătorii vor având un număr mai mic de dosare de instrumenat vor acorda mai multa atenție cauzelor repartizate. Totodată se va reduce teermenul de soluționare a acestora.
  3. Reducerea cheltuielilor de la bugetul de stat destinate justiției prin reducerea numărului de posturi din organigrama Ministerului Justiției și a structurilor subordonate.
  4. Scăderea numărului de sancțini aplicate de CEDO României.  Arbitrajul este o jurisdicție cu caracter privat, statul român nemaifiind responsabil pentru erorile și neregulile înregistrate pe parcursul instrumentării cauzelor.