REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUTULUI DE PREGĂTIRE A ARBITRILOR

Capitolul I

Dispozitii generale

Art. 1. -(1) Institutul  pentru Pregătirea Arbitrilor (I.P.A.), denumit în continuare Institut este o instituţie fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat, potrivit Statutului, Actului Constitutiv al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat şi Hotărârii nr.26/10.12.2015a Consiliului Director al Asociaţiei de Arbitraj instituţionalizat.

(2) Institutul este organizat şi funcţioneaza sub autoritatea Consiliului Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

(3) Institutul nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare prevăzute de lege.

Art. 2. – (1) Institutul elaborează Directiva de formare iniţială şi pregătire continuă a arbitrilor care va fi supusă aprobării Adunării Generale a Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

(2) În elaborarea şi aplicarea directivei prevăzute la alin. (1), Institutul este coordonat de către Consiliul Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

Art. 3.– (1) Atestarea absolvirii cursurilor de iniţiere şi a cursurilor de pregătire profesională continuă şi de perfecţionare se face prin eliberarea de diplome de absolvire.

Art. 4.Institutul realizează studii, proiecte şi editează periodic publicaţii ce reflectă activitatea acestuia.

Art. 5.– (1) Institutul se poate asocia cu instituţii de învăţamânt superior din ţară şi străinătate acreditate, pentru organizarea de cursuri de formare inițială, cursuri postuniversitare de specializare şi perfecţionare.

(2) Încheierea de acorduri cu instituţii de învăţământ superior din străinătate se va face numai pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

Art. 6.Sediul central al Institutului este în Târgovişte, str. G-ral Matei Vlădescu nr. 1, bl.20, parter, ap. 1, judeţul Dâmboviţa. Institutul îşi poate desfaşura activitatea în localitatea sediului central, în punctele de lucru teritoriale ale acestuia sau în altă localitate, cu aprobarea conducerii I.P.A..

Capitolul II

Organizarea şi conducerea I.P.A.

Dispoziţii comune

Art. 7. – (1) Organele de conducere ale I.P.A. sunt:

 1. a) Consiliul de Administrare al I.P.A., denumit în continuare Consiliul I.P.A.;
 2. b) Preşedintele Consiliului;
 3. c) Directorul Institutului.

(2) Pe lânga Consiliul de Administrare I.P.A. functionează o Comisie de Coordonare Ştiinţifică.

Consiliul de Administrare al  I.P.A.

Art. 8. – (1) Institutul este condus de Consiliul I.P.A..

(2) Consiliul I.P.A. reprezinta organul suprem de conducere al I.P.A..

(3) Consiliul este format din trei membri, desemnati pentru o perioadă de patru ani.

(4) Mandatul membrilor Consiliului I.P.A. poate fi reînnoit.

(5) Membrii Consiliului I.P.A. pot participa la şedintele acestuia prin reprezentare, numai cu procură specială.

Art. 9.– (1) Membrii Consiliului I.P.A. au urmatoarele drepturi şi îndatoriri:

 1. a) să participe la şedintele ordinare şi extraordinare ale Consiliului;
 2. b) să participe la elaborarea unor materiale care se supun dezbaterii în cadrul şedinţelor Consiliului I.P.A..

(2) Pentru activitatea depusă membrii Consiliului I.P.A.  pot primi o indemnizaţie stabilită de Consiliul Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

Art. 10 – (1) Atribuţiile principale ale Consiliului I.P.A. sunt următoarele:

 1. a) elaborează Directiva de formare iniţială şi pregătire continuă a arbitrilor pe care le supune aprobării Consiliului Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat;
 2. b) elaborează programele pentru cursurile de formare iniţiala şi de perfecţionare profesională a arbitrilor;
 3. c) selectează fomatorii I.P.A. în vederea organizarii si desfăşurării activităţilor de formare iniţială şi continuă în cadrul Institutului;
 4. d) organizează modul de evaluare şi notare a cursanţilor pe parcursul desfăşurării pregătirii, precum şi la finalul acesteia în vederea obţinerii diplomei de absolvire;
 5. e) asigură realizarea de studii şi programe de politici profesionale pe domenii, care vor sta la baza elaborării şi fundamentării actelor organelor profesiei privind organizarea şi exercitarea profesiei de arbitru;
 6. f) aprobă protocoalele de colaborare şi parteneriatele cu alte instituţii de învăţământ din ţara şi străinătate;

(2) Consiliul I.P.A. îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Regulament sau de acte normative în vigoare.

Art. 11. – Consiliul I.P.A. se întruneşte în şedinţe ordinare, trimestrial şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este situaţia impune.

Art. 12. – (1) Convocarea în şedinţe a Consiliului I.P.A. se face de catre Preşedintele Consiliului.

(2) Preşedintele Consiliului stabileşte ordinea de zi şi propune Consiliului agenda de lucru a acestuia.

(3) În funcţie de ordinea de zi a fiecărei şedinţe ordinare sau extraordinare, la şedinţele Consiliului I.P.A. pot fi invitate şi alte persoane a căror activitate are legătură cu temele/problemele supuse dezbaterii.

Art. 13. – (1)Pentru a fi legal constituite, la şedintele Consiliului trebuie să participe cel puţin doi din cei trei membrii ai acestuia.

(2) Preşedintele Consiliului conduce şedinţele Consiliului. În lipsa Preşedintelui Consiliului, şedinţele vor fi conduse de un membru desemnat de preşedinte, iar în caz de nedesemnare, de cel desemnat de membrii prezenţi. Dispozitiile art. 18 alin. (2) se aplica în mod corespunzător.

(3) Lucrarile şedinţelor vor fi consemnate într-un proces-verbal.

Art. 14. – (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, Consiliul adoptă hotărâri.

(2) Hotărârile Consiliului se adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă. În caz de egalitate de voturi, este decisiv votul Preşedintelui Consiliului.

(3) Hotărârile Consiliului se adopta prin vot deschis şi se semnează de Preşedintele Consiliului, iar în lipsă, de preşedintele de şedinţă.

(4) Consiliul poate hotărî, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, ca unele hotărâri să fie adoptate prin vot secret.

Art. 15.Hotărârile Consiliului devin executorii de la data comunicării sau, dupa caz, de la data aducerii lor la cunoştinţa publică.

Art.16.– În scopul bunei desfăşurări a activităţii Consiliului şi a asigurării ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de acesta, Preşedintele, prin secretariatul Institutului, trebuie să asigure:

 1. a) pregătirea materialelor care urmează să fie supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului;
 2. b) asigurarea transmiterii, cu cel putin 5 zile înainte de data şedinţei, către membrii Consiliului şi, după caz, către invitaţi, a ordinii de zi şi a materialelor pe baza cărora vor avea loc dezbaterile;
 3. c) transmiterea către persoanele desemnate a sarcinilor ce le revin, ca urmare a hotarârilor Consiliului;
 4. d) urmărirea modului de îndeplinire, la termenele şi în condiţiile stabilite, a hotărârilor Consiliului;
 5. f) organizarea şi păstrarea arhivei Consiliului, în condiţiile legii.

Preşedintele Consiliului I.P.A.

Art. 17.– Preşedintele Consiliului este ales de membrii Consiliului prin vot deschis cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Art. 18.– (1) Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii principale:

 1. a) convoacă Consiliul Institutului în şedinţa ordinară sau extraordinară;
 2. b) reprezinta I.P.A. în relaţiile cu autorităţi şi instituţii publice sau private, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu persoane juridice, cu persoane fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
 3. c) elaboreaza şi prezintă Consiliului Institutului Directiva anuală de formare iniţială şi continuă a arbitrilor;
 4. d) negociază şi semnează contracte în numele I.P.A.;
 5. e) semneaza diplomele de absolvire eliberate arbitrilor care au urmat cursurile organizate de I.P.A.;
 6. f) propune Consiliului Institutului aprobarea numirii în funcţie a membrilor Comisiei de Corodonare Ştiinţifică;
 7. g) aproba propunerile de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului din aparatul propriu al I.P.A..

(2) Preşedintele Consiliului Institutului poate delega o parte din atribuţiile sale Directorului Institutului.

(3) În exercitarea atributiilor care îi revin, Preşedintele Consiliului emite decizii, care au caracter individual.

Directorul Institutului

Art. 19. – (1) Conducerea I.P.A. este asigurata de un Director numit de Consiliul Institutului pentru un mandat de 1 an. În primul an de activitate al I.P.A. Preşedintele Consiliului poate fi  şi Directorul acestuia.

(2) Pentru activitatea depusă, Directorul I.P.A. primeşte o indemnizaţie stabilită de Consiliul Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

 Art. 20.– (1) Directorul Institutului are următoarele atribuţii:

 1. a) asigură conducerea curenta a activităţii I.P.A.;
 2. b) coordonează şi controlează, sub aspect metodologic, activitatea de formare iniţiala şi continuă a arbitrilor;
 3. c) participă la activitatea de selectare, încadrare şi promovare a personalului I.P.A.;
 4. d) controleaza şi evalueaza periodic nivelul de realizare a atribuţiilor de serviciu de către personalul I.P.A.;
 5. e) stabileşte legături de colaborare cu specialişti din alte instituţii, în scopul îmbunătăţirii activităţii de formare profesională iniţială şi continuă a arbitrilor;
 6. f) întocmeşte şi prezintă, la solicitarea Preşedintelui Institutului, dări de seama asupra activităţii desfaşurate în cadrul I.P.A. şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
 7. g) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi urmăreşte realizarea măsurilor dispuse;
 8. h) angajează prin concurs organizat în condiţiile legii şi eliberează din funcţie personalul serviciului tehnico-administrativ şi de secretariat al I.P.A.;
 9. i) aplica, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare personalului I.P.A. şi ia măsuri pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;
 10. j) dispune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzatoare de lucru pentru angajaţi;
 11. k) răspunde de buna administrare şi gospodarire a patrimoniului I.P.A.;
 12. l) asigură comunicarea, către persoanele interesate, a actelor, în termen de 30 zile de la data emiterii acestora;
 13. m) orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Institutului sau de Preşedinte.

(2) Directorul Institutului îndeplineşte atribuţiile Preşedintelui Institutului, în lipsa acestuia.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul Institutului emite decizii.

 Comisia de Coordonare Ştiinţifică

Art. 21.– (1) Pe lângă Consiliul Institutului funcţionează, cu rol consultativ, Comisia de Coordonare Ştiinţifică.

(2) Comisia Coordonare Ştiinţifică este formată din 3 membri, desemnaţi de Consiliul Institutului pentru o perioada de 2 ani, la propunerea Preşedintelui Consiliului.

(3) Membrii Comisiei de Coordonare Ştiintifică sunt arbitrii având o reputaţie profesională neştirbită, care au avut o contribuţie importantă în dezvoltarea instituţiei arbitrajului.

(4) Pentru activitatea depusă membrii Cmisiei de Coordonare Ştiintifică primesc o indemnizaţie stabilită de Consiliul Institutului.

(5) În primii doi ani de activitate ai I.P.A., membrii Consiliul Institutului vor îndeplini şi funcţia de membrii în Comisia de Coordonare Ştiinţifică

Art. 22.– (1) Comisia de Coordonare Ştiinţifică a I.P.A. realizează, în principal, următoarele activităţi:

 1. a) avizează planul anual de desfaşurare a modulelor de pregătire, programele de studiu, precum şi celelalte forme de pregătire profesională organizate de organele profesiei;
 2. b) propune criterii de selecţie a personalului de specialitate al I.P.A.;
 3. c) coordoneaza publicaţiile ştiinţifice ale I.P.A..

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia de Coordonare Ştiinţifică emite avize cu caracter consultativ.

Art. 23. – Comisia de Coordonare Ştiinţifică se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar.

Art. 24. – (1) Convocarea în sedinţe a Comisiei de Coordonare Ştiinţifică se face de către Preşedintele Consiliului Institutului.

(2) Iniţiativa convocării aparţine Directorului I.P.A.

(3) Directorul I.P.A.  propune ordinea de zi şi agenda de lucru a şedinţelor Comisiei de Coordonare Ştiinţifică.

 

Art. 25. – (1)Pentru a fi legal constituite, la Şedinţele Comisie de Coordonare Ştiinţifică trebuie să participe cel puţin doi din cei trei membrii ai comisiei.

(2) Şedinţele Comisiei de Coordonare Ştiinţifică sunt conduse de preşedintele acestei comisii, ales la începutul fiecărui an de membrii Comisiei de Coordonare Ştiinţifică. La şedinţele Comisiei de Coordonare Ştiinţifică participă Preşedintele Consiliului Institutului şi Directorul I.P.A..

(3) Lucrările şedinţelor vor fi consemnate prin grija Directorului Institutului într-un proces-verbal.

Capitolul III

Structura organizatorica a I.P.A.

Art. 26.– Structura organizatorică a Institutului este formată din trei departamente şi un serviciu tehnico-administrativ şi de secretariat.

Art. 27– (1) Institutul are următoarele compartimente:

a)Departamentul pentru formarea profesională iniţială;

 1. b) Departamentul pentru formarea profesională continuă;
 2. c) Departamentul de studii, cercetare şi cooperare.

(2) Fiecare departamnet este condus de un şef de departament desemnat de Consiliul Institutului la propunerea Directorului Institutului.

Art. 28 – (1) Departamentul pentru formare profesională iniţială are următoarele atribuţii:

 1. a) elaboreaza planul anual de pregătire şi programele de formare profesională în conformitate cu standardul de formare profesională în profesia de arbitru;
 2. b) supraveghează corpul de formatori din cadrul compartimentului şi colaboratorii externi;
 3. c) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de admitere în I.P.A. şi a Regulamentului de absolvire a cursurilor de formare iniţială;
 4. d) organizeaza activităţile de pregătire iniţială potrivit programelor aprobate de Consiliul Institutului.

 Art. 29. – (1) Departamentul pentru formare profesională continuă are următoarele atribuţii:

 1. a) elaborează planul anual de studiu şi programele de formare continuă a arbitrilor;
 2. b) elaborează programele de formare profesională continuă (cursuri de scurtă durată, forma zi);
 3. c) organizează şi derulează cursurile de formare continuă din cadrul Institutului;
 4. d) evaluează cerinţele de formare continuă şi propune Directorului Institutului evaluarea prin puncte de pregatire profesională a acţiunilor iniţiate de Institut şi de alţi formatori.

Art. 30.– Departamentul de studii, cercetări şi cooperare are următoarele atribuţii:

 1. a) elaborează strategii de îmbunatăţire a activităţii de pregătire şi perfecţionare a exercitării profesiei de arbitru;
 2. b) elaboreaza puncte de vedere şi amendamente la proiectele de acte normative iniţiate de Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat sau la solicitarea altor autorităţi şi instituţii publice.

Art. 31. Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu 01.01.2016, prin grija Preşedintelui Consiliului Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.