Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat
Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este o instituţie permanentă de arbitraj, alternativă la instanţa de judecată, înfiinţată şi organizată potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă (Cartea a IV-a. Despre arbitraj).

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat dispune de un corp de arbitrii profesionişti, caracterizat de competenţă, seriozitate şi integritate. Aceştia au dobândit calitatea de arbitru profesionist, în urma unui examen deosebit de riguros, constând într-un test de verificare a cunoştinţelor de specialitate şi un interviu.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este abilitat, potrivit dispoziţiilor legale, să judece litigiile civile, în care sunt implicate persoane jurdice şi/sau fizice, cu condiţia ca acestea sa fi încheiat o convenţie arbitrală scrisă.Convenţia arbitrală se poate încheia fie sub forma unei clauze compromisorii, fie sub forma compromisului.

Clauza compromisorie este acea convenţie arbitrală încheiată înainte de declanşarea litigiului, înscrisă în contractul principal ori stabilită într-o convenţie separată, la care contractul principal face trimitere.Compromisul este convenţia arbitrală încheiată după declanşarea litigiului şi este obligatoriu să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii, obiectul litigiului. Compromisul se poate încheia chiar dacă litigiul intervenit între părţi este deja pe rolul unei alte instanţe.

Existenţa convenţiei arbitrale poate rezulta şi din înţelegerea scrisă a părţilor făcută în faţa tribunalului arbitral.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este autorizat să soluţioneze orice cauză civilă, cu excepţia celor care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

Din categoria cauzelor civile fac parte:

 • litigiile între profesionişti (fostele litigii comerciale)
 • litigiile de muncă
 • litigiile privitoare la dreptul proprietăţii intelectuale
 • litigiile referitoare la protecţia consumatorului
 • litigiile privind transferul dreptului de proprietate şi constituire de drepturi reale (contracte de vânzare-cumpărare, de arendă, ieşiri din indiviziune, partaje succesorale, partaje între foşti soţi şi lichidări de regim matrimonial, etc.
 • litigile rezultate din raporturile de vecinătate
 • latura civilă din cauzele penale

Competenţa teritorială a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este nelimitată, pot fi supuse procedurii arbitrale litigii civile interne şi internaţionale indiferent de domiciliul părţilor sau sediul acestora, singura condiţie fiind ca acest tribunal de arbitraj sa fie nominalizat în cadrul convenţiei arbitrale.

Hotărârile pronunţate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, potrivit art. 606 Cod procedură civilă, coroborat cu art. 429-435 Cod procedură civilă, sunt definitive, beneficiază de putere de lucru judecat şi au forţa probantă a unui înscris autentic.

 • Judecarea unui litigiu prin procedura arbitrală se încheie prin pronunţarea unei hotărâri arbitrale, care va fi comunicată părţilor în cel mult o lună de la data pronunţării ei.
 • Hotărârea arbitrală comunicată părţilor este definitivă şi obligatorie.
 • Hotărărea arbitrală constituie titlu executoriu şi se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.
 • Hotărârea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac, ea poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare.

Faţă de instanţa clasică de judecată, Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este eligibil din următoarele motive:

 • Termenul de soluţionare a litigiilor este de maxim 6 (şase) luni, cu excepţia situaţiilor în care părţile prin convenţia arbitrală au hotărât altfel.
 • Judecarea cazului se derulează pe parcursul a două cel mult trei şedinţe de judecată.
 • În situaţia în care parţile au încheiat o înţelegere(tranzacţie sau acord de mediere), tribunalul arbitral se pronunţă asupra acesteia într-un temen de maxim de 2 (două) săptămâni.

În acest sens menţionăm că taxele arbitrale sunt mai mici decât cele practicate de instanţele judecătoreşti (prevăzute de Ordonanta 80/2013, privind taxele de timbru judiciar). Astfel pentru un litigiu între profesionişti, cu obiect „pretenţii”, cu o valoare de 800 000 lei, taxa arbitrala este de 5 850 lei, în timp ce taxa judiciara de timbru la instanţa clasică de judecată este de 11 605 lei. La acestea se adaugă onorarile scazute ale experţilor colaboratori ai Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat are încheiate protocoale de colaborare cu cabinete/birouri de experţi în diferite domenii, care pe lângă faptul că s-au angajat să depună raportul de expertiză într-un termen de maxim o lună de zile, percep un onoraiu mai mic justiţiabililor care se adresează tribunalului de arbitraj.

Dosarul cauzei şi şedinţele de judecată sunt confidenţiale.

În acest sens menţionăm că angajaţii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat şi arbitrii înscrişi pe Tabloul arbitrilor au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului, neavând dreptul de a divulga datele de care iau la cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, fără autorizarea scrisă a părţilor. Dosarul litigiului este confidenţial. Nicio persoană, în afara celor implicate în soluţionarea litigiului, nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor.Conducerea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor în scopuri ştiinţifice sau documentare, cu condiţia ca în dosarele respective să fi fost pronunţate hotărâri arbitrale definitive.Persoanele care primesc autorizarea să studieze dosarul cauzei precum şi cele care participă la şedinţa de judecată (cu excepţia părţilor, reprezentanţilor şi apărătorilorilor acestora) vor semna un acord de confidenţialitate.

Procedura arbitrală instituită la nivelul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este una flexibilă, care să poată fi parcursă cu uşurinţă de justiţiabili. În acest sens menţionăm că, pe tot parcursul derulării procesului de arbitraj, justiţiabili vor primi prin intemediul unor adrese îndrumările necesare îndeplinirii actelor şi îndatoririlor procesuale. Părţile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanţi şi pot fi asistate sau reprezentate de avocaţi sau consilieri juridici. Prezenţa părţilor la şedinţele de judecată nu este obligatorie, acestea pot cere, în scris, ca soluţionarea litigiului să se facă în lipsă, pe baza actelor de la dosar.Audierea martorilor şi experţii se efectuează fără prestare de jurământ. Totodată, audierea acestora poate fi făcută, la cererea sau cu consimţământul acestora, şi în alte locuri decât la sediul Tribunalului arbitral. Arbitrii nu pot să recurgă la mijloace de constrângere şi nici să aplice sancţiuni martorilor sau experţilor.

La cererea scrisă a părţilor şi cu aprobarea conducerii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, şedinţele de judecată pot fi organizate şi în alte locuri decât la sediul tribunalului.

 • Părţile au posibilitatea de a-şi alege arbitrul.

Litigiul poate fi judecat de un arbitru unic (supraarbitru) sau de trei ori de mai mulţi arbitri, cu condiţia ca numărul acestora, incluzând şi supraarbitrul, să fie impar. Arbitrii sunt desemnaţi de parţi prin convenţia arbitrală sau printr-un act scris separat de aceasta.Arbitrii sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. Ei nu sunt reprezentanţii părţilor. Arbitrii sunt răspunzători de daune în condiţiile legii

 • Părţile beneficiază de egalitate de şanse şi tratament
 • Pe parcursul desfăşurării procedurii arbitrale, Tribunalul de Arbitraj Instituţionalizat Dâmboviţa asigură părţilor, sub sancţiunea nulităţii hotărârii arbitrale, egalitate de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii
 • Şedinţele de judecată se desfăşoară într-un ambient plăcut. Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat beneficiază de o sală de judecată elegantă, care dispune de toate dotările necesare bunei desfăşurări a procedurii arbitrale
 • Părţile sunt tratate cu respect şi solicitudine
 •  Şedinţele de judecată încep şi se desfăşoară potrivit programului comunicat părţilor prin intermediul Adreselor-Înştiinţare