STATUTUL

INSTITUTULUI PENTRU PREGĂTIREA ARBITRILOR

CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

Art. 1. – Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor denumit în continuare I.P.A. se înfiinţează în baza art.art.6 din Statutul Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat şi art. 7 din Actul Constitutiv al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat  şi a Hotărârii nr. 27 din 10.12.2015 a Consiliului Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat

Art. 2. – (1) I.P.A. este o instituţie fără persoanlitate juridică, non-profit, de interes public, care funcţionează şi se află sub autoritatea Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

(2)    I.P.A. este organizat şi funcţionează în baza şi în limitele competenţelor stabilite de prezentul statut.

 • P.A. nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare, prevăzute de lege.
 • P.A. nu are personalitate juridică şi este finanţat din fondurile Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.
 • P.A. are siglă şi ştampilă proprii în condiţiile legii.

Art. 3. – Sediul I.P.A. este stabilit în Târgovişte, str. G-ral, Matei Vlădescu, nr. 1, parter, ap. 1, judeţul Dâmboviţa.

Art. 4. – (1) I.P.A. poate înfiinţa puncte de lucru teritoriale.

(2) Punctele de lucru teritoriale se înfiinţează prin hotărâre a Consiliului Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

Art. 5. – (1) I.P.A. are ca scop formarea iniţială şi pregătirea profesională continuă a arbitrilor, în vederea realizării în mod calificat a judecăţii arbitrale.

(2)    Pentru realizarea acestui scop I.P.A. urmăreşte îndeplinirea
următoarelor obiective:

 1. a) asigurarea cadrului organizatoric necesar pregătirii iniţiale a arbitrilor, precum şi a pregătirii profesionale continue a acestora;
  b) stabilirea formelor de pregătire la standarde de competenţă profesionale;
 2. c) realizarea de studii şi analize necesare evoluţiei şi dezvoltării profesiei de arbitru în plan intern şi internaţional, propuneri de îmbunătăţiri a legislaţiei în domeniu şi armonizarea acestuia cu legislaţia Uniunii Europene;
 3. d) stabilirea unor relaţii de cooperare cu instituţii şi autorităţi interne şi internaţionale cu atribuţii pe linie de pregătire profesională în domeniul juridic.

Art. 6. – Durata de funcţionare a I.P.A. este nelimitată.

Art. 7. – (1) În vederea realizării scopului şi îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost înfiinţat, I.P.A. desfăşoară, în principal, următoarele activităţi

 1. asigură organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere în cadrul I.P.A. şi în profesia de arbitru;
 2. organizează pregătirea şi formarea profesională iniţială a arbitrilor la standarde de competenţă profesională;
 3. elaborează programele de pregătirea profesională iniţială şi continuă şi propune Consiliului Dirctor al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat aprobarea acestora;
 4. organizează examenul de absolvire a I.P.A., în conformitate cu
  Regulamentul de organizare şi desfăşurare aprobat de Consiliul Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat;
 5. formulează opinii şi puncte de vedere la solicitarea organismelor şi instituţiilor interesate în obţinerea unei opinii autorizate cu privire la instituţia arbitrajului;
 6. orice alte activităţi compatibile cu scopul, obiectivele şi Statutul
  P.A.;
 7. asigură desfăşurarea examenului de dobândire a calităţii de arbitru pentru persoanele care au promovat examenul în alte profesii juridice.

Art. 8. – (1) La finalizarea cursurilor de pregătire iniţială şi pregătire profesională continuă, I.P.A. eliberează diplome de absolvire.

(2) Diplomele de absolvire atestă formarea profesională iniţială şi continuă în profesia de arbitru.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea I.P.A.

Art. 9. – (1) Organele de conducere ale I.P.A. sunt:

 1. Consiliul I.P.A., denumit în continuare Consiliul Institutului;
 2. Preşedintele Consiliului Institutului;
 3. Directorul I.P.A..
 • Pe lângă Consiliul I.P.A. funcţionează o Comisie de Coordonare Ştiinţifică, cu rol consultativ.
 • Activitatea de conducere executivă curentă a I.P.A. este asigurată de Directorul I.P.A..

 

Art. 10. – (1) Consiliul Institutului este organul suprem de conducere al I.P.A. şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Consiliului Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

(2) Consiliul Institutului este format din 3 (trei) membri desemnaţi pentru o perioadă de 2 ani de către Consiliul Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

(3) Membrii Consiliului Institutului sunt arbitri cu experienţă în profesie, cu reputaţie neştirbită.

(4) Pentru activitatea depusă membrii Consiliului Institutului pot primi o indemnizaţie stabilită de Consiliul Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

Art. 11. – (1) Preşedintele Consiliului Institutului este ales de membrii Consiliului Institutului prin vot deschis cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

(2) Preşedintele conduce şedinţele Consiliului Institutului. În lipsa Preşedintelui, şedinţele vor fi conduse de un membru desemnat de Preşedinte, iar în caz de nedesemnare, de cel desemnat de membrii prezenţi. Dispoziţiile art. 11 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

3) Preşedintele Consiliului Institutului reprezintă I.P.A. în relaţiile cu terţii. În acest scop poate delega atribuţiile, în tot sau în parte, membrilor Consiliului I.P.A. sau Directorului I.P.A..

Art. 12. – (1) Conducerea permanentă a I.P.A. este asigurată de un Director numit de Consiliul Institutului.

(2) Pentru activitatea depusă, directorul primeşte o indemnizaţie stabilită de Consiliul Director al Asociaţiei  de Arbitraj Instituţionalizat.

Art. 13. – Consiliul Institutului îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

 1. elaborează Regulamentul examenului de admitere în cadrul I.P.A. şi de primire în profesia de arbitru pentru persoanele care au promovat examenul de primire în alte profesii juridice;
 2. elaborează programele pentru cursurile de formare iniţială şi de perfecţionare continuă a arbitrilor;
 3. selectează formatorii I.P.A. în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor de formare profesională iniţială şi continuă în cadrul Institutului;
 4. elaborează planul anual de desfăşurare a modulelor de pregătire (prelegeri, ateliere, stagii de practică), programele de studiu precum şi celelalte forme de pregătire profesională;
 5. stabileşte modul de evaluare şi notare a cursanţilor pe parcursul desfăşurării pregătirii precum şi la finalul acesteia în vederea obţinerii diplomei de absolvire;
 6. h) realizează studii şi programe de politici profesionale pe domenii, care
  vor sta la baza elaborării şi fundamentării actelor organelor profesiei
  privind organizarea şi exercitarea profesiei de arbitru;
 7. i) conlucrează cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru
  apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
 8. j) orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

Art. 14. – (1) Consiliul Institutului îşi desfăşoară activitate în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor care îl compun şi adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi. În caz de paritate a voturilor, se va solicita şi votul membrilor lipsă.

(2) Lucrările şedinţelor vor fi consemnate într-un proces verbal.

Art. 15. – (1) Preşedintele Consiliului Institutului are următoarele atribuţii:

 1. convoacă Consiliul Institutului în şedinţă ordinară sau extraordinară;
 2. reprezintă I.P.A. în relaţiile cu celelalte autorităţi şi instituţii publice sau private, cu organizaţii şi agenţi economici, cu persoane fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
 3. elaborează şi prezintă Consiliului Institutului, spre însuşire, strategia anuală de formare şi perfecţionare a arbitrilor;
 4. negociază şi semnează contracte în numele I.P.A.;
 5. semnează diplomele de absolvire ale cursanţilor I.P.A.;
 6. propune Consiliului Institutului aprobarea numirii în funcţie a membrilor Comisiei Ştiinţifice;
 7. formulează propunerile de premiere sau de acordare a altor drepturi
  personalului din aparatul propriu al I.PA.;
 8. asigură dezvoltarea bazei materiale a I.P.A..

(2) Preşedintele Consiliului Institutului poate delega o parte din atribuţiile sale conform art. 11 alin. (3) din prezentul statut.

(3) În exercitarea atribuţiilor care le revin, Preşedintele Institutului emite ordine, care au caracter individual.

Art. 16. – (1) Directorul I.P.A. are următoarele atribuţii principale:

 1. asigură conducerea curentă a activităţii I.P.A.;
 2. participă la activitatea de selectare, încadrare şi promovare a personalului I.P.A.;
 3. controlează şi evaluează periodic nivelul de realizare a atribuţiilor de serviciu de către personalul I.P.A.;
 4. stabileşte legături de colaborare cu specialişti din alte instituţii, în scopul îmbunătăţirii activităţii de formare profesională iniţială şi continuă a arbitrilor;
 5. întocmeşte şi prezintă, la solicitarea Preşedintelui Institutului, dări de seamă asupra activităţii desfăşurate în cadrul I.P.A. şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
 6. organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din
  subordine şi urmăreşte realizarea măsurilor dispuse;
 7. aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare personalului I.P.A. şi
  ia măsuri pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;
 8. dispune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de lucru pentru angajaţi;
 9. răspunde de buna administrare şi gospodărire a patrimoniului I.P.A.;
 10. urmăreşte elaborarea lucrărilor periodice prevăzute de Regulamentul I.P.A., precum şi prezentarea sau depunerea acestora la forurile competente;
 11. asigură comunicarea, către persoanele interesate, a actelor, în termen de 30 zile de la data emiterii acestora;
 12. orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Institutului sau de Preşedintele Institutului.

(2)În exercitarea atribuţiilor sale, directorul emite decizii.

Art. 17. – (1) Pe lângă Consiliul Institutului funcţionează, cu rol consultativ, Comisia de Coordonare Ştiinţifică.

(2)Comisia de Coordonare Ştiinţifică este formată din 3 membri, desemnaţi de Consiliul Institutului.

(3)Membrii Comisiei de Coordonare Ştiinţifică sunt arbitrii având o reputaţie profesională neştirbită, care exercită în acelaşi timp activităţi pe linie de formare profesională.

(4)Pentru activitatea depusă membrii Comisiei de Coordonare Ştiinţifică primesc o
indemnizaţie stabilită de Consiliul Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

Art. 18. – (1) Comisia de Coordonare Ştiinţifică a I.P.A. are, în principal, următoarele atribuţii:

 1. avizează planul anual de desfăşurare a modulelor de pregătire, programele de studiu, precum şi celelalte forme de pregătire profesională organizate de organele profesiei;
 2. propune criterii de selecţie a membrilor corpului formatorilor I.P.A.;
 3. c) coordonează publicaţiile ştiinţifice ale I.P.A..

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia de Coordonare Ştiinţifică emite avize cu caracter consultativ.

Art. 19. – În cadrul I.P.A. funcţionează următoarele departamente:

1)Departamentul pentru formarea profesională iniţială;

2)Departamentul pentru formarea profesională continuă;

3)Departamentul de studii, cercetare şi cooperare.

Art. 20. – (1) Patrimoniul I.P.A. se constituie din:

 1. resurse provenite de la bugetul Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat;
 2. donaţii, sponsorizări sau legate.

(2)Fondurile I.P.A. vor fi utilizate în vederea realizării obiectivelor acestuia.

(3)Pentru activităţile desfăşurate de I.P.A. (formare profesională iniţială şi continuă, studii, puncte de vedere, proiecte de acte normative etc.) se percep taxe ce vor fi stabilite de Consiliul Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

Art. 21. – În cadrul I.P.A. se constituie şi funcţionează un serviciu tehnico-administrativ şi de secretariat.

CAPITOLUL III

Dizolvarea şi lichidarea I.P.A.

 Art. 22. – I.P.A. se dizolvă:

 1. prin hotărâre a Consiliului Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat;
 2. atunci când scopul pentru care a fost înfiinţat nu mai poate fi realizat;
 3. pentru orice alte cauze prevăzute de lege.

Art. 23. – În caz de dizolvare I.P.A. bunurile Institutului intră în patrimoniul Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

CAPITOLUL IV Dispoziţii finale

Art. 24. – Prezentul statut va intra în vigoare la data de 01.01.2016.