REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE AL TRIBUNALULUI PERMANENT DE   ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT


DESCARCA SI PRINTEAZA ROF


CUPRINS:

 CAPITOLUL I –  Dispoziţii generale
CAPITOLUL II – Misiunea și atribuțiile Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat
CAPITOLUL III – Organizarea, conducerea și funcționarea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat
CAPITOLUL IV – Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat
CAPITOLUL V – Secretariatul Tehnic al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat
CAPITOLUL VI – Resurse
CAPITOLUL VII – Dispoziții comune, finale și tranzitorii

CAPITOLUL I.

DISPOZIŢII GENERALE

 Art.1 (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat (denumit în continuare și Regulament), defineşte procedurile şi regulile organizatorice interne, precum şi modul în care funcţionează structurile de conducere, cele administrative şi executive, stabilind atribuţiunile şi competenţele acestora, în baza principiilor statutare.

(2) Regulamentul este disponibil pe pagina www.arbitraj-instituționalizat.ro, iar un exemplar tipărit este păstrat la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat (denumit în continuare și Tribunal).

Art. 2. (1) Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este o instituție permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat potrivit dispozițiilor Convenţiei Europeane a Drepturilor Omului, Constituției României, Codului de Procedură Civilă și prezentului Regulament.

(2) Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este independent în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.

(3) Sediul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat este în Târgoviște, str. G-ral Matei Vlădescu nr. 1, bl. 20, parter, ap. 1, județul Dâmbovița.

Art.3. Adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat se face de către Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat.

 CAPITOLUL II.

MISIUNEA ȘI ATRIBUȚIILE TRIBUNALULUI PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT

Art. 4. Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat are misiunea de a organiza și administra soluționarea prin arbitraj a litigiilor interne și internaționale, în condițiile prezentului Regulament, cu respectarea Regulilor de Procedură Arbitrală ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, a dispozițiilor Codului de procedură civilă, ale legilor speciale în domeniu și ale convențiilor internaționale la care România este parte.

Art. 5. Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat are următoarele atribuții:

 1. organizează și administrează activitatea de soluționare prin procedura arbitrală a litigiilor interne și internaționale aflate pe rolul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 2. b) elaborează modele de convenții arbitrale pe care le pune la dispoziția persoanelor interesate în soluționarea pe calea arbitrajului a litigiilor în care sunt sau pot fi implicate;
 3. c) organizează dezbateri privind probleme de interes pe linia arbitrajului intern sau internațional;
 4. d) colaborează cu alte instituții similare de arbitraj din țară și străinătate;
 5. e) organizează o evidență a soluțiilor date în litigiile soluționate la nivelul Tribunalului și periodic întocmește studii și analize în baza acestora;
 6. f) face propuneri de acte normative cu privire la organizarea arbitrajului și a profesiei de arbitru;
 7. g) promovează arbitrajul instituționalizat în țară și în afara granițelor;
 8. h) organizează la solicitarea părților interesate ședințe de arbitraj ad-hoc;
 9. i) îndeplinește alte atribuții prevăzute în prezentul Regulament și de Regulile de Procedură Arbitrală ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

CAPITOLUL III.

ORGANIZAREA, CONDUCEREA ȘI FUNCȚIONAREA TRIBUNALULUI PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT

 Art. 6 (1) Activitatea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat din punct de vedere al organizării și funcționării este coordonată de către Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat.

(2) Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat pe linia organizării și funcționării Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat are următoarele artribuții:

 1. stabileşte strategia, obiectivele şi direcţiile principale de acţiune ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 2. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, Statutul arbitrilor și Regulile de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 3. dispune prin decizie motivată modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, Statutului arbitrilor și Regulile de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 4. numește prin decizie Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 5. numește prin decizie Vicepreședinții Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 6. înfiinţează prin decizie Sedii zonale;
 7. aprobă planul anual de activități al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 8. stabilește cuantumul taxei profesionale anuale;
 9. analizează dosarele candidaților la examenle și cursurile organizate de către Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat și aprobă participarea acestora la examene/cursuri;
 10. emite deciziile de înființare a Birourilor de arbitru și de înscriere a arbitrilor pe Tabloul Arbitrilor;
 11. emite decizii de excludere din profesie a arbitrilor;
 12. aprobă organigrama Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 13. îndeplinește orice alte atribuţii prevăzute de legislația în vigoare și de prezentul Regulament.

 Art. 7 Structura organizatorică a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat este de tip ierarhic-funcțional și este compusă din:

 1. Președinte
 2. b) Vicepreședinte I.
 3. c) Vicepreședinte II.
 4. d) Colegiul Consultativ
 5. e) Coordonator sediu zonal
 6. f) Coordonator de specialitate
 7. g) Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat
 8. h) Secretariatul tehnic

Art. 8. (1) Preşedintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat exercită prerogative manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii Tribunalului, precum şi atribuţii de coordonare şi control privind administrarea acestuia şi a Sediilor zonale.

(2) Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat este numit și revocat din funcție prin decizie a Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat;

(4) Președintele, în caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției, este înlocuit de unul dintre vicepreședinții Tribunalului.

Art. 9. (1) Atribuțiile Președintelui Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat:

 1. exercită conducerea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat  și reprezintă tribunalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate;
 2. este garantul întregii activităţi a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și al imaginii acestuia;
 3. răspunde de îndeplinirea și respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat privitoare la organizarea și activitatea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 4. exercită atribuțiile referitoare la organizarea și administrarea litigiilor arbitrale care îi sunt conferite prin Regulile de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 5. asigură promovarea imaginii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 6. coordonează activitatea de elaborare a unor studii și analize privitoare la jurisprudența Tribunalului;
 7. coorodonează organizarea unor evenimente privitoare la teme legate de arbitraj;
 8. coordonează activitatea de elaborare a unor propuneri de acte normative privitoare la arbitraj și organizarea profesiei de arbitru;
 9. reprezinta Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat în relaţiile cu autorităţi şi instituţii publice sau private, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu persoane juridice, cu persoane fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa instanţelor de judecată, a organelor fiscale şi în orice altă situaţie;
 10. convoacă Consiliul Consultativ în şedinţă ordinară sau extraordinară;
 11. coorodonează, controlează şi îndrumă activitatea de arbitraj desfăşurată în cadrul Tribunalului;
 12. asigură părților, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, în cauzele în care, prin convenția arbitrală, au optat pentru această formă de arbitraj;
 13. emite decizii şi hotărâri cu privire la activitatea de arbitraj şi arbitrii înscrişi pe Tabloul Arbitrilor;
 14. eliberează documente privind calificarea arbitrilor;
 15. coordonează şi controlează activitatea de pregătire profesională;
 16. coordonează activitatea de modificare şi completare a actelor normative ale Tribunalului;
 1. coorodonează activitatea Secretariatului Tehnic;
 2. adoptă măsuri pe linia respectării confidenţialităţii activităţii de arbitraj;

ș) desemnează vicepreşedintele care îl înlocuieşte atunci când lipseşte de la Tribunal şi în toate situaţiile de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei;

 1. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament și de Regulile de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 10. (1) Vicepreședintele I. este numit prin decizie de Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat la propunerea Președintelui Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

(2) Vicepreședintele I. exercită următoarele atribuții:

 1. răspunde de organizarea activității de soluționare a litigiilor aflate pe rolul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 2. asigură şi verifică respectarea de către arbitrii și asistenții arbitrali a obligaţiilor legale, a Regulilor de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și a prezentului Regulament;
 3. ține evidența dosarelor instrumentate la nivelul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 4. coordonează activitatea asistenților arbitrali;
 5. aduce la cunoştinţa Președintelui Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat toate încălcările dispoziţiilor legale, precum şi  neregulile constatate în ceea ce priveşte derularea ședințelor de arbitraj;
 6. asigură informarea periodică a arbitrilor cu privire la actele normative nou-apărute;
 7. asigură cunoaşterea şi valorificarea de către arbitri a practicii Curților de Apel în materia acțiunilor în anulare a hotărârilor arbitrale, precum şi a jurisprudenţei europene;
 8. asigură controlul permanent asupra modului în care sunt păstrate dosarele, mapele de hotărâri şi registrele curţii de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acesteia;
 9. propune Planul de pregătire profesională a arbitrilor și a asistenților arbitrali;
 10. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislația în vigoare, de Regulile de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, de prezentul Regulament sau stabilite de Preşedinte;
 11. exercită atribuțiile Președintelui Tribunalului atunci când este desemnat să-l înlocuiască.

Art. 11. (1) Vicepreședinte II. este numit de Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat la propunerea Președintelui Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat

(2) Vicepreședintele II. exercită următoarele atribuții:

 1. organizează și desfășoară activități de recrutare arbitri;
 2. întocmește și publică pe site-ul Tribunalului, Regulamentul de examen pentru intrarea în profesie;
 3. organizează desfășurarea examenelor de primire în profesia de arbitru și a activităților premergătoare înscrierii pe Tabloul Arbitrilor;
 4. organizează activitatea de depunere a Jurământului de arbitru;
 5. ține evidența dosarelor de personal ale arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și operează eventualele modificări ale datelor personale ale arbitrilor;
 6. actualizează semestrial Tabloul Arbitrilor;
 7. întocmește deciziile privind înființarea birourilor de arbitru, suspendarea sau excluderea de pe tablou a arbitrilor;
 8. coordonează organizarea evenimentelor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 9. organizează activitatea de pregătire profesională a arbitrilor;
 10. asigură resursele materiale necesare pentru derularea activităților în sediul central și în sediile zonale ale Tribunalului;
 11. asigură publicarea pe site-ul Tribunalului a Tabloului Arbitrilor și a altor materiale privitoare la activitatea Tribunalului;
 12. face demersuri în vederea obținerii de donații și sponsorizări necesare derulării activității Tribunalului;
 13. organizează activitatea de arhivare a dosarelor Tribunalului și răspunde de mapa de hotărâri pronunțate în cauzele aflate pe rolul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 14. eliberează la cerere copiii privind documentele din doarele arhivate și/sau din mapa de hotărâri;
 15. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislația în vigoare, Regulile de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, prezentul Regulament sau stabilite de Preşedinte;
 16. exercită atribuțiile Președintelui Tribunalului atunci când este desemnat să-l înlocuiască.

Art. 12. (1) Consiliul Consultativ este organ consultativ pe lângă Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat. Membrii Consiliul Consultativ sunt numiți anual de Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, dintre specialiștii cu înaltă reputație academică și/sau cu largă experiență profesională.

 • Consiliul Consultativ se reunește semestrial în vederea analizării strategiei și direcțiilor de acțiune ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat la o dată convenită de comun acord de membrii acestuia.
 • Consiliul Consultativ poate fi convocat oricând de către Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat atunci când tribunalul se află în fața unor decizii majore care necesită analize și studii de specialitate.
 • Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat va putea solicita Consiliului Consultativ puncte de vedere în legătură cu orice chestiune ce vizează conducerea sau activitatea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat. Acestea au valoare consultativă.

 Art.13. (1) Sediile zonale se înființează atât în țară, cât și în afara țării (acolo unde sunt comunități de români), prin decizie a Consiliului Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat, la propunerea Președintelui Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

(2) Sediile zonale sunt conduse de un coordonator care este numit și revocat de către Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

(3) Sediile zonale sunt structuri fără personalitate juridică, bugetul necesar derulării activității acestora este aprobat de Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat.

(4) Sediile zonale îşi elaborează programe proprii de activități, care se supun aprobării Președintelui Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 14. Coordonatorii Sediilor zonale ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat au urmatoarele atribuții:

 1. primesc și înregistrază dosarele de arbitraj;
 2. verifică cererile de arbitraj din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor de formă și fond și transmit Comunicări – Adresă prin care pun în vedere reclamanților completarea acestora;
 3. comunică pârâților cererile de arbitraj și documentele anexate la acestea și pun în vedere termenul în care aceștia pot formula Întâmpinare;
 4. comunică Întâmpinările/Cererile reconvenționale și alte acte de procedură părților implicate în litigiu (până la constituirea tribunalului arbitral pe cauză);
 5. convoacă arbitrul sau arbitri desemnați în cauză în vederea semnării angajamentului de arbitru/supraarbitru și predă acestora pe bază de semnătură dosarul cauzei;
 6. anunță în termen de trei zile Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat cu privire la situațiile în care părțile nu au desemnat arbitri în cauză;
 7. țin evidența ședințelor de judecată și ia măsurile care se impun pentru buna desfășurare a acestora;
 8. sprijină arbitrii în activitatea derulată în dosare și solicită, cu aprobarea Președintelui Tribunalului, sprijinul arbitrilor specialiști în cauzele cu un grad sporit de complexitate;
 9. semnează Comunicările – Adresă prin care transmit acte procedurale părților implicate în litigii;
 10. ia măsurile de rigoare în vederea finalizării în termenul de șase luni a cauzelor aflate în atenție;
 11. țin evidența Hotărârilor arbitrale pronunțate în cauzele soluționate la nivelul Sediului zonal pe care îl coordonează;
 12. ia măsuri ca hotărârile să fie motivate în termen de cel mult două săptămâni;
 13. comunică Președintelui Tribunalului hotărârile în original și dosarele de arbitraj în care acestea au fost pronunțate;
 14. asigură accesul arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat la ședințele de pregătire;
 15. asigură punerea în practică a planurilor de activități aprobate de Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 16. răspunde de ordinea și disciplina în sediul zonal;
 17. informează imediat pe Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat cu privire la incidentele intervenit pe parcursul derulării procedurilor arbitrale;
 18. informează săptămânal pe Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat cu privire la dosarele aflate în lucru, probleme ivite în derularea procedurilor, precum și cu orice alte aspecte privitoare la activitatea derulată la nivelul sediului zonal;
 19. îndeplinește orice alte activități la solicitarea Președintelui/Vicepreședintelui Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Art.15. (1) Coordonatorii de specialitate sunt numiți de Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat din rândul arbitrilor care au pregătire complexă în anumite domenii sau tipuri de litigii.

(2) Corodonatorii de specialitate au următoarele atribuții:

 1. dau consultații de specialitate în cazurile cu un grad ridicat de complexitate, sprijină arbitrii desemnați în cauză, în luarea unor decizii necesare bunei administrări a cauzelor aflate în atenție sau participă la arbitrarea acestora în calitate de supraarbitri;
 2. sprijină conducerea Tribunalului în eleborarea unor planuri de pregătire profesională specifice domeniului lor de activitate;
 3. asigură pregătire arbitrilor cu normele specifice domeniului lor de activitate;
 4. consiliază conducerea Tribunalului în luarea unor măsuri în legătură cu domeniul lor de specializare;
 5. îndeplinesc orice alte activități la solicitarea Președintelui/ Vicepreședintelui Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

CAPITOLUL IV.

ARBITRII TRIBUNALULUI PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT

Art. 14. (1) Totalitatea arbitrilor înscriși pe Tabloul Arbitrilor formează Corpul Profesional al Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

(2) Tabloul Arbitrilor cuprinde două secțiuni, respectiv: Secțiunea ”Arbitri Activi” și Secțiunea ”Arbitri Suspendați”.

Art. 15. (1) Poate fi arbitru orice persoană, cetățean român sau străin, care are capacitate deplină de exercițiu și îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 1. este licenţiată în domeniul juridic. Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat poate aproba, în situații bine motivate, primirea în profesia de arbitru a absolvenților de studii universitare din alt domeniu decât cel juridic.
 2. se bucură de o bună reputaţie;
 3. este aptă din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei profesii;
 4. nu a fost condamnată definitiv pentru comiterea unei infracţiuni.

(2) Pentru a desfăşura activităţi de arbitraj în cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, arbitrii trebuie să fie înscrişi pe Tabloul Arbitrilor.

 • Persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală nu pot dobândi calitatea de arbitru, cu excepția situației în care a intervenit amnistia sau reabilitarea.

Art. 16. (1) Misiunea arbitrilor este de a soluționa litigiul dedus judecății.

 • Arbitrii sunt neutri și imparțiali în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin. Ei nu sunt reprezentanții părților care i-au desemnat.
 • În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta arbirii sunt protejați de lege.
 • Arbitrii sunt numiți, revocați sau înlocuiți potrivit Regulilor de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și Statutului Arbitrului Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.
 • Acceptarea calității de arbitru/supraarbitru într-o cauză se face în scris.

 Art. 17. Arbitrii au următoarele îndatoriri:

 1. să soluționeze în termenul prevăzut de Regulile de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat litigiile în care au fost desemnați;
 2. să respecte în activitatea pe care o desfășoară Constituția României, legile țării, tratatele internaționale la care România este parte și dispozițiile Regulilor de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 3. să dea dovadă de competenţă profesională şi să manifeste calm, răbdare, politeţe şi imparţialitate faţă de justiţiabili, martori, avocaţi şi alte persoane cu care intră în contact în calitate oficială;
 4. să-şi perfecţioneze continuu pregătirea profesională, conform necesităţilor de specializare;
 5. să aibă un comportament decent şi civilizat în relaţiile de serviciu;
 6. să participe la şedinţele de judecată şi să respecte secretul deliberării;
 7. să asigure securitatea dosarelor pe perioada în care acestea le sunt încredinţate spre studiu, soluţionare sau motivare;
 8. să aducă de îndată la cunoştinţă Preşedintelui Tribunalului orice incident sau orice încercare de ingerinţă în actul de arbitraj din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese, care ar putea să-i afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
 9. să îndeplinească alte atribuţii decât cele privind activitatea de arbitraj, stabilite de președintele Tribunalului.

 Art. 18. (1) Exercitarea profesiei de arbitru este compatibilă cu orice altă profesie, cu excepția:

 1. a) profesiilor care prin normele interne sau statutele lor de organizare și funcționare interzic îndeplinirea altor funcții sau exercitarea altor activități;
 2. b) ocupaţiilor care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de arbitru sau bunele moravuri.

Art. 19. (1) Arbitrii sunt răspunzători de daune în condiţiile legii:

 1. dacă, după acceptare, renunţă în mod nejustificat la însărcinarea de arbitru;
 2. dacă, fără motiv justificat, nu participă la judecarea litigiului sau săvârşesc alte fapte de natură să întârzie nejustificat soluţionarea acestuia, ori nu pronunţă hotărârea în termenul stabilit de convenţia arbitrală sau de prezentele Reguli;
 3. dacă nu respectă caracterul confidenţial al arbitrajului publicând sau divulgând date de care iau cunoştinţă în calitate de arbitri, fără a avea autorizaţia părţilor;
 4. dacă încalcă în mod flagrant îndatoririle ce le revin.

(2) Săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute în alineatul precedent atrage, în raport cu gravitatea faptei, revocarea arbitrului dintr-un anumit litigiu sau excluderea lui de pe Tabloul Arbitrilor.

Art. 20. (1). Dobândirea, suspendarea și încetarea calității de arbitru se face în condițiile Statului Arbitrului Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

CAPITOLUL V.

SECRETARIATUL TEHNIC AL TRIBUNALULUI PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT

Art. 21. (1) Secretariatul tehnic al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat este alcătuit din asistenți arbitrali și alte categorii de personal auxiliar.

(2) Asistenții arbitrali sunt angajați cu contract de muncă. Numărul de posturi și încadrarea asistenților arbitrali se hotărăște în prima ședință din an a Consiliului Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 22. Asistenții arbitrali au următoarele atribuții:

 1. primesc și înregistrează în evidențe dosarele depuse de justițiabili la Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 2. întocmesc citațiile și actele de procedură dispuse de tribunalul arbitral; efectuează citarea și încunoștințarea părților și comunicarea actelor prin telefon, prin poștă, electronică, fax sau alte mijloace prevăzute de lege și întocmesc referatul privind modalitatea de încunoștințare sau comunicare și obiectul acesteia, care se atașează la dosar;
 3. completează borderourile, plicurile și confirmările de primire și expediază corespondența;
 4. participă la ședințele de judecată, îndeplinind atribuțiile prevăzute în Regulile de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat sub conducerea arbitrului unic sau a supraarbitrului (întocmesc referatul cauzei, consemnează susținerile părților, martorilor și experților și efectuează orice alte activități solicitate de către tribunalul arbitral pe timpul derulării ședinței de judecată);
 5. completează condica de ședințe, în care se trec dosarele din ședința respectivă, cu următoarele mențiuni: numărul curent, numărul dosarului, și obiectul cauzei, numele sau denumirea părților, termenul acordat, cu indicarea motivului amânării cauzei, în cazul amânării pronunțării, se va indica data acesteia;
 6. comunică minutele și hotărârile arbitrale în termenul prevăzut de lege;
 7. tehnoredactează lucrările repartizate de conducerea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 8. îndeplinește orice alte sarcini de serviciu date de Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 23. (1) Alocarea de posturi pentru alte categorii de personal auxiliar și încadrarea acestora se decide de către Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat în funcție de nevoile Tribunalului și posibilitățile financiare ale acestuia.

(2) Atribuțiile personalului auxiliar se stabilesc prin fișa de post care se întocmește în momentul angajării acestuia.

(3) Prezentul Regulament urmează a fi completat cu funcțiile nou create și atribuțiile acestora.

CAPITOLUL VI.

RESURSE

 Art. 24. (1) Resursele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat  sunt constituite din:

 1. taxele de înregistrare dosare;
 2. taxe arbitrale;
 3. taxe de examinare și de înscriere pe Tabloul Arbitrilor;
 4. taxe profesionale;
 5. donații și sponsorizări.

(2) Taxele de examinare, de înscriere pe Tabloul Arbitrilor și taxele profesionale se stabilesc anual de Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat.

(3) Taxele profesionale sunt aduse la cunoștința arbitrilor în cadrul Ședințelor anuale de analiză a activității.

 • Taxele de înregistrare acoperă costurile de inițiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral;
 • Taxele arbitrale acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare și desfășurare a soluționării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor și documentarea acestora, cheltuielile de secretariat și alte cheltuieli necesare funcționării Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat .

CAPITOLUL VII.

DISPOZIȚII COMUNE, FINALE ȘI TRANZITORII

 Art. 25. Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat asigură spațiul și condițiile materiale necesare desfășurării activității Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 26.  Prezentul Regulament a fost întocmit în conformitate cu dispozițiile Codului de Procedură Civilă, Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, Statutui și Actului Constitutiv al Asociației de Arbitraj Instituționalizat și Deciziei  nr. 3 din 17.04.2014 a Consiliului Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 27. Prezentul Regulament a fost aprobat de Consiliul Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

Art. 28. Secretariatul Tribunalului va asigura, la cerere, accesul celor interesați la prezentul Regulament.

Art. 29. Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 1 mai 2018.