REGULAMENT
Privind dobândirea statutului de ARBITRU în cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat

CAPITOLUL I.

Dispoziţii generale privind calitatea de arbitru în cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat

Art. 1. Poate fi arbitru al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituíonalizat persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are capacitate deplină de exercițiu;
b) este licențiat al unei facultăți de drept (în funcție de nevoile de personal, cu aprobarea conducerii instituției, pot fi înscriși pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanenet de Arbitraj Instituționalizat, licențiați în alte domenii decât cel juridic);
c) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei de arbitru;
d) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei înfracțiuni care să aducă atingere profesiei de arbitru;
e) a obținut media generală 6.00 la examenul de primire în profesia de arbitru și a depus o cerere de înscriere pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.
Art. 2. Primirea în profesia de arbitru al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat se realizează în baza unui examen organizat de Asociația de Arbitraj Instituționalizat, potrivit prezentului Regulament.
Art. 3. (1) Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat au obligația să frecventeze formele de pregătire profesională organizate de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat.
(2) Refuzul participării la cursurile de pregătire profesională sau lipsa de la acestea fără motive temeinice atrage suspendarea de pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 4. Exercitarea profesiei de arbitru este compatibilă cu orice altă profesie, cu excepția celor prin care legile și regulamentele de organizare și funcționare interzic expres acest lucru.

CAPITOLUL II.
PRIMIREA ÎN PROFESIA DE ARBITRU

Secțiunea I. Examenul de primire în profesia de ARBITRU 
1.Organizarea examenului
Art. 5.Examenul pentru primirea în profesia de arbitru este organizat de Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat.
Art. 6. Examenul este organizat şi se desfăşoară pe baza următoarelor principii: caracterul echitabil şi nediscriminator; caracterul transparent; caracterul obiectiv al modalităţii de corectare.
Art. 7.Examenul are caracter teoretic şipractic – aplicativ.
Art. 8. Tematica, bibliografia de examen, metodologia de examinare şi data la care se susţin probele de examen sunt stabilite prin decizie a Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 9. (1) La examense pot înscrie persoanele care doresc să acceadă în profesia de arbitru şi care fac dovada căau absolvit, cu diplomă de licenţă, studii juridice (Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat poate, în funcție de nevoile instituției, să solicite candidaților îndeplinirea și a altor criterii, cum ar fi să facă dovada promovării unui examen într-o profesie juridică).
(2) Prin excepție, Consiliul Director poate să aprobe înscrierea la examen a absolvenților de studii superioare (cu diploma de licență) din alte domenii decât cele juridice.

Art. 10. (1) Examenul pentru primirea în profesia de arbitru se desfășoară, de regulă, la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

2. Modalitatea de examinare

Art. 11. (1) Examenul se organizează de două ori pe an. Consiliul Directorpoate decide organizarea mai multor examene într-un an, din raţiuni legate de politica profesională privind selecţia de personal.
(2) Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice prin susţinerea unei probe scrise tip grilă și a unei probe cu caracter practic – aplicativ.

Art. 12. (1) Testul grilă cuprinde 10 de întrebări din Cartea a IV din Noul Cod de Procedură Civilă. Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la testul grilă este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă; acesta nu poate depăşi 60 de minute de la momentul la care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.
(2) Subiectul care are caracter practice-aplicativ, constă în rezolvarea unor cazuri pe baza cunoştinţelor teoretice ale candidaţilor.
3) Subiectul practic – aplicativ se rezolva, ca probă de examen, după predarea testului grila. Timpul alocat pentru rezolvarea acestui subiect nu trebuie să depășească 60 de minute de la primirea subiectului.
(4) Vor fi declaraţi admişi candidaţii care vor obţine media generală6.00 (șase).

3. Înscrierea la examen
Art. 13. (1) Data, sediul unde se depun dosarele și locul susținerii examenului, metodologia, calendarul de desfăşurare a examenului, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de examen se stabilescprin hotărârea Consiliului Director.
(2) Data, sediul unde se susține examenul, model de cerere de înscriere, documente necesare la dosar, taxa de înscriere şi modalitatea de plată vor fi publicate pe paginile web și facebook ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru examen.

Art. 14. (1) Cererea de înscriere la examen însoţită de actele menţionate la alin. (3), se depune de candidat, la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.
(2) Cererea de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie a candidatului din care să rezulte că a luat cunoștință de prezentul Regulament și că în cazul în care

va fi declarat admisnu poate să se înscrie pe Tabloul altei instituții de arbitraj decât cel alTribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.
(3) La cererea de înscriere la examen se anexează următoarele documente:
– Cerere de înscriere ;
– Declarație de luare la cunoștință;
– Curriculum vitae;
– Carte de identitate – copie;
– Certificat de naștere – copie certificată pentru conformitate de candidat;
-Certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie certificată pentru conformitate de candidat;
– Diploma de licență– copie certificată pentru conformitate de candidat;
– Cazier judiciar – original;
– Adeverință medicală cu mențiunile “Clinic sănătos, nu este în evidență cu boli neuropsihice” și “Apt pentru profesia de arbitru” – original;
– Alte documente stabilite de Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat;
– Două fotografii color – 3×4 cm;
– Dovada achitării taxei de examinare (poate fi achitată la sediul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat sau în contul RO19BRDE160SV32252551600, deschis de Asociația de Arbitraj Instituționalizat la BRD – GROUPE SOCIETE GENERA).

Art. 15. Candidații odată cu depunerea dosarului vor susține un interviu în fața conducerii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat sau a persoanelor desemnate de aceasta.

Art. 16. (1)Rezultatele interviului și ale verificării dosarului de candidat se validează de Consiliul Directorşi se afişează la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, pe paginile de facebook și web ale Tribunalului cu 10 zile înainte de data examenului.
(2) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea listei, acestea se depun la sediul central al Tribunalui Permanent de Arbitraj Instituționalizat.
(3) Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către Consiliul Director în termen de 48 de ore de la primirea contestaţiilor.
(4) Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comunică candidaților pe adresa de e-mail a acestora menționată în Curiculum vitae.

Art. 17. (1)Taxa de înscriere la examen se restituie numai candidaţilor care nu s-au prezentat la susţinerea examenului din motive obiective, justificate cu acte doveditoare, în proporţia stabilită prin hotărârea Consiliului Director.
(2) Cererea de restituire a taxei de înscriere la examen împreună cu documentele justificative se depune personal la sediul central al Tribunalului.
(3) Cererea se soluţionează de Consiliul Director în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.

Art. 18. Cu cel mult 5 zile înainte de data stabilită pentru examen, Consiliul Director va preda Comisiei de examen dosarele candidaţilor.
4. Comisiile de examen
Art. 19.Comisia de examen este desemnată de Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat, cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea examenului.
Art. 20. (1) Comisia de examen este compusă din: Comisia de organizare a examenului, Comisia de elaborare a subiectelor, Comisia de supraveghere, Comisia de corectare (care poate fi aceeași cu comisia de elaborare a subiectelor), Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa în acestsens declaraţii pe propria răspundere
(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei de examinare, în vederea înlocuirii sale.
(4) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor și membrii Comisiei de corectare a subiectelor nu vor putea face parte din Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 21. (1) Comisia de organizare a examenului este desemnată de Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat şi are, în principal, următoarele atribuţii:
a) verifică îndeplinirea condiţiilor de înscriere prevăzute la art.19 alin. 2 din prezentul Regulament;

b) centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere la examen, afişează lista finală a candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului;
c) controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului, identifică şi, după caz, pregăteşte spaţiile adecvate pentru susţinerea probelor de examen, procură necesarul de rechizite;
d) instruieşte înaintea examenului persoanele care asigură supravegherea în sălile de examen;
e) preiași păstrează în condiţii de deplină siguranţă grilele şi baremul de evaluare;
f) coordonează multiplicarea grilelor, introducerea lor în plicuri și sigilarea acestora;
h) repartizează candidaţii în sală, în ordine alfabetică;
j) distribuie candidaţilor grilele;
k) afişează baremul de evaluare la localurile de examen după încheierea examenului;
l) organizează transportul lucrărilor de la sala de desfăşurare a examenului la locul de corectare și răspunde de securitatea acestora;
m) ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară examenul să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;
n) întocmeşte listele finale;
o) analizează desfăşurarea şi rezultatele examenului şi prezintă concluziile Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat;
p) informează de îndată Preşedintele comisiei de examen cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul Regulament;
r) propuneConsiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a examenului;
s) exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a examenului.
(2) Comisia de examen îşi va desfăşura activitatea cu respectarea prevederilor prezentului Regulament .

Art. 22. (1) Preşedintele Comisiei de examen repartizează sarcinile ce revin membrilor comisiei, coordonează şi controlează aducerea la îndeplinire a acestor sarcini curespectarea prevederilor prezentului Regulament.
(2) Fiecare membru al Comisiei de examen poartă întreaga răspundere pentru realizarea atribuţiilor ce i-au fost repartizate, fără a avea dreptul de a exercita alte

atribuţii decât cele specifice comisiei din care face parte, ori cele care i-au fost repartizate.
(3) Desemnarea membrilor comisiilor de examen se face pe baza consimţământului scris exprimat anterior.

Art. 23. (1)Comisia de elaborare a subiectelor are în principal următoarele atribuţii:
a) elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli:
– subiectele să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia de examen;
– subiectele să asigure o cuprindere echilibrată a bibliografiei studiate şi să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei;
– timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de examen;
– să nu conţină probleme controversate în teorie sau practică;
– subiectele să urmărească şi verificarea capacitaţii candidaţilor de a utiliza cunoştinţele teoretice în cadrul unui caz practic.
b) predarea către Preşedintele comisiei de examen, a subiectelor, în plicuri sigilate, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise;
c)elaborarea baremului de corectare.

Art. 24.(1) Fiecare membru al Comisiei de corectare a lucrărilor va proceda la evaluarea şi corectarea lucrărilor în condiţiile stabilite prin prezentul Regulament.
(2) Activitatea de corectare a lucrărilor este confidenţială. Pe perioada corectării lucrărilor, fiecare membru al Comisiei de corectare a lucrărilor este responsabil pentru securitatea lucrărilor de examen şi a actelor întocmite în legătură cu corectarea acestora.
(3) După finalizarea corectării, lucrările sunt predate pe bază de proces – verbal Preşedintelui Comisiei de examen.

Art. 25. (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor recorectează și reevaluează lucrările a căror punctare iniţială a fost contestată şi acordă punctajul conform baremului de evaluare definitiv.
5. Desfăşurarea examenului
Art. 26. Examinarea candidaţilor constă în susţinerea unui test grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi întocmirea unei lucrări practice pentru a verifica aptitudinile acestor de a aplica cunoştinţele accumulate în cazuri practice.

Art. 27. (1) Testul grilă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice cuprinde 10 de întrebări din Cartea a IV din Noul Cod de Procedură Civilă.
(2) Grilele de examen se întocmesc în trei variante cu întrebări diferite, în sală se distribuie varianta trasă la sorți de către un candidat desemnat de ceilalți.
(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din grile este cel stabilit de Comisia de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi 60 minute socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea grilelor pentru toţi candidaţii.
(4) La subiectele la care candidatul nu cunoaște răspunsul, acesta va marca varianta „Nu cunosc”. 
(5) Lucrările care cuprind subiecte la care nu este marcată nicio variantă se anulează.
Art. 28. Se interzice candidaţilor ca, pe timpul desfăşurării examenului, să comunice între ei sau să deţină asupra lor orice surse de informare şi mijloace de comunicare, de orice fel, sub sancţiunea eliminării din examen pentru fraudă.
Art. 29. (1) Accesul candidaţilor în sălile de examen pentru susţinerea probei este permis numai pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de examen cel mai târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află grilele de examen.
(2) Din momentul deschiderii plicului în care se află grilele niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine examenul.
(3) Pe toată durata desfăşurării examenului este interzisă părăsirea sălii de examen de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat este nevoit să părăsească temporarsala, el trebuie să fie însoţit de doi supraveghetori.
(4) Niciun membru al comisiei de supraveghere nu poate părăsi sala de examen (cu excepția situației prevăzute la alin.3) şi nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de examen până la încheierea timpului afectat examenului.
(5) Întrucât evaluarea lucrărilor se face manual, în vederea rezolvării grilelor candidaţii folosesc numai pix cu pastă de culoare albastră, distribuit la intrarea în sala de examen.
(6) Candidaţii ocupă locurile în sălile de examen în ordine alfabetică, conform listei afişate. Un candidat desemnat de ceilalti extrage plicul cu una din variantele de examen. 
(7) Fiecare candidat primeşte subiectul tipărit și coli de scris.

(8) Pe prima pagină, în colțul din partea dreaptă candidații vor completa cu majuscule numele şi prenumele și vor lipi colțul lucrării, după ce personalul din cadrul comisiei de supraveghere va verifica/confrunta datele înscrise cu datele de identitate ale candidatului. Colţul lucrării de examen va fi lipit cu o etichetă pusă la dispoziție de organizator. Peste etichetă se aplică ștampila tribunalului și semnătura președintelui comisiei de examinare.
(9) Lucrările care nu sunt completate cu numele și prenumele candidatului se anulează.

Art. 30. (1) Pe parcursul desfăşurării examenului membrii comisiei de examen şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii sau informaţii referitoare la rezolvarea subiectelor.
(2) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
(3) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora, înscriind numărul de file și pagini realizate.
(4) Președintele Comisiei de examen sau alt membru al Comisiei desemnat de Preşedintele Comisiei de examen preia lucrările care le predă pe bază de proces-verbal comisiei de corectare a lucrărilor.

Art. 31. Subiectele privind lucrarea practica vor fi distribuite dupa ce ultmul candidat va preda comisiei de supraveghere lucrarea teoretica.

Art. 32. (1) Frauda sau încercarea de fraudare a examenului atrage eliminarea din examen. 
(2) Se va considera ca fiind fraudă oricare dintre următoarele:
– înscrierea numelui candidatului pe lucrarea de examen în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarealucrării;
– copierea de la alţi candidaţi;
– comunicarea, prin orice mijloace, cu alte persoane aflate în afara sau în interiorul sălii de examinare;
– deţinerea de tipărituri sau alte înscrisuri conţinând surse de informare, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului;
– deţinerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora şi indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului;

– substituirea de persoană.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), frauda şi modul de realizare a acesteia vor fi consemnate într-un proces-verbal ce se va întocmi pe loc de către unul dintre membrii comisiei de supraveghere,iar lucrarea se va anula cu menţiunea „Fraudă”. Procesul-verbal va fi comunicat Comisiei de organizare a examenului.
(4) Pentru fiecare examen se întocmeşte un proces-verbal, semnat de Președinte şi de supraveghetori, cuprinzând numărul candidaţilor înscrişi şi prezenţi precum şi numele președintelui şi al supraveghetorilor.

5. Barem. Corectare lucrări. Contestaţii. Rezultate finale
Art. 33.Baremul de corectare a testului grilă se afişează la locul unde se susține examenul şi la sediul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 34. (1) Pe timpul corectării colţul lucrării nu se desigilează.
(2) După ce toate lucrările au fost corectate, iar punctajul a fost înscris pe lucrări, acestea se deschid în prezenţa preşedintelui comisiei de examen, iar punctajele se înregistrează imediat în documentele de examen.

Art. 35.(1) Rezultatele se afișează la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj instituționalizat și se publică pe paginilefacebook și web ale Tribunalului.
(2) Rezultatele se transmit pe adresa de e-mail a fiecărui candidat menționată în curriculum vitae depus la dosarul de candidat.
(3) Corectarea lucrărilor se efectează la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Art. 36. (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut.
(2) Contestaţiile se depun în 24 de ore de la afişarea rezultatelor la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.
(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările se numerotează şi se resigilează.
(4) Lucrările se predau comisiei de soluţionare a contestaţiilor, însoţite de un borderou de predare – primire în care se menţionează numărul de ordine al lucrărilor.
(5) Punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitiv.

(6) După primirea rezultatelor de la comisia de soluţionare a contestaţiilor, comisia de organizare a examenului întocmeşte lista finală cu punctajul obţinut de candidaţi, care se publică pe paginilefacebook și web aleTribunaluluiPermanent de Arbitraj Instituționalizat şi se afişează la sediul central.

Art. 37. (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale examenului se publică la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, pagina facebook şi pagina web a Tribunalului.
(2) Pentru primirea în profesia de arbitru candidatul trebuie să obţină cel puţin media genrală 6.00 (șase).

Secţiunea II. Înscrierea pe Tabloul Arbitrilor
Art. 38.(1) Candidații care au promovat examenul au obligația ca în termen de 20 de zile de la comunicarea rezultatului să solicite, în scris, înscrierea pe Tabloul arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, conform modelului de Cerere (Anexa 2 din Regulamentul Cadru).
(2) Crererea de înscriere împreună cu documentele precizate ca anexe și taxa de înscriere pe tablou, se depun personal, în termen de 20 de zile calendaristice la sediul central al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.
(3) Arbitrii înscriși pe Tablou primesc Decizia de înființare a biroului de arbitru, Legitimația de arbitru și au obligația să depună Jurământul de primire în profesie.
CAPITOLUL III.
DISPOZIŢII FINALE

Art.39. Arbitrii înscriși pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat au obligația:
– de a comunica, în termen de 5 zile calendaristice, orice modificare a datelor de identitate, adresă, numar de telefon, adresă de e-mail;
– de a participa la toate activitățile Asociației de Arbitraj Instituționalizat și de a contribui la organizarea acestora ;
– de a promova activitatea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
– de a achita la termenele prevăzute cotizațiile și taxele profesionale

ANEXA nr. 1 
MODELUL CERERII DE ÎNSCRIERE LA EXAMEN,
Nr. înregistrare ……….. data ………………. …….
DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul _________________________, domiciliat în _________
_____________________________, identificat cu CI seria ___, nr. _______, eliberat la data de ____________, de ____________ vă rog să aprobaţi înscrierea mea la examenul de primire în profesia de „arbitru”, organizat în data de ______________.
Menţionez că sunt absolvent al ______________________________, promoţia _________,sunt apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea atribuţiilor aferente profesiei de „arbitru” şi nu am fost condamnat definitiv pentru comiterea vreunei infracţiuni.

Data _______________

Anexez alăturat într-un exemplar următoarele documente:
1. Cerere de înscriere;
2. Declarație de luare la cunoștință;
3. Curriculum vitae;
4. Carte de identitate – copie;
5. Certificat de naștere – copie certificată pentru conformitate de candidat;
6. Certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie certificată pentru conformitate de candidat;
7. Diploma de licență – copie certificată pentru conformitate de candidat;
8. Cazier judiciar – original;
9. Adeverință medicală cu mențiunile “Clinic sănătos, nu este în evidență cu boli neuropsihice” și “Apt pentru profesia de arbitru” – original;
10. Alte documente stabilite de Consiliul Director al Asociației de Arbitraj Instituționalizat;
11. Două fotografii color – 3×4 cm;

12. Dovada achitării taxei de examinare în sumă de 500 lei (poate fi achitată la sediul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat sau în contul RO19BRDE160SV32252551600,

deschis de Asociația de Arbitraj Instituționalizat la BRD – GROUPE SOCIETE GENERA,Ag. Crizantema).

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ASOCIAŢIEI DE ARBITRAJ INSTITUŢIONALIZAT

ANEXA nr. 2

DECLARAȚIE
Subsemnatul _________________________, domiciliat în _________
_____________________________, identificat cu CI seria ___, nr. _______, eliberat la data de ____________, de ____________, declar că am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului de examen și înțeleg că subsemnatul candidez pentru înscrierea ca arbitru pe Tabloul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.
Declar că, în cazul promovării examenului, înțeleg că nu mă pot înscrie la altă entitate ce practică arbitrajul, decât cea la care depun prezenta cerere de înscriere la examen.

Data Semnătura

ANEXA nr. 3
MODELUL CERERII DE ÎNSCRIERE PE TABLOUL ARBITRILOR,
Nr. înregistrare ……….. data ………………. …….

DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul _________________________, domiciliat în _________
_____________________________, identificat cu CI seria ___, nr. _______, eliberat la data de ____________, de ____________ vă rog să aprobaţi înscrierea mea pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, administrat de Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat, cu sediul în Târgovişte, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 1. bl. 20, sc. A, ap. 1, parter, judeţul Dâmboviţa, la secţiunea*_____________.
Menţionez că în urma examenului de dobândire a statutului de „arbitru”, organizat în data de _____________, de către Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat am fost declarat „ADMIS”.

Data _______________
Anexez:
– Acord de confienţă;
– Contrac de împrumut de folosinţă;
– Dovada achitării taxei de 1000 lei, reprezentand înscrierea pe Tabloul Arbitrilor (poate fi achitată la caseria Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat sau în contul RO19BRDE160SV32252551600, deschis de Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA, Ag. Crizantema).

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ASOCIAŢIEI DE ARBITRAJ INSTITUŢIONALIZAT 
*secţiunea arbitrii “activi” sau secţiunea arbitrii „suspendaţi”
ANEXA nr. 4
ACORD DE CONFIENŢĂ
Încheiat astăzi …………………….
Între:
– ASOCIAŢIA DE ARBITRAJ INSTITUŢIONALIZAT, cu sediul în municipiul Târgovişte, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 1, bl. 20, sc. A, parter ap. 1, judeţul Dâmboviţa, cod înregistrare fiscală nr. 33063285, având contul nr. SV32252551600, deschis la BRDE Agenţia Crizantema, reprezentată de Vlaicu Rodica, în calitate de Preşedinte
şi
-……………………………………………………………………….., cu domiciliul în …………………………………, str. …………………………………… nr. ……….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judeţ ………………………..,identificat (ă) cu ……,seria …………. nr. ………………….., eliberat de …………………………………………………, CNP………………………………………..,în calitate de Arbitru înscris pe Tabloul Arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, administrat de Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat,
au convenit să încheie prezentul ACORD DE CONFIENŢĂ asupra următoarelor clauze:
1. Informaţiile obţinute în calitate de arbitru într-un litigiu aflat pe rolul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat nu pot fi divulgate sub nicio formă, atât pe timpul judecării cauzei, cât şi după soluţionarea acesteia.

2. Informaţiile obţinute direct sau incidental cu privire la un dosar aflat în curs de soluţionare sau judecat de către Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, în care nu a avut calitatea de arbitru, nu pot fi făcute publice sub nicio formă, indiferent de perioada de timp care a trecut de la data de luării la cunoștință a conținutului acestora.

3. Procedurile de lucru, materialele didactice şi înscrisurilecu privire la care conducerea Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat și/sau preşedintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat au făcut mențiuni potrivit cărora acestea nu sunt destinate publicităţii, precum și alte date și informații cu caracter intern care nu au făcut obiectul postării pe rețele de socializare și/sau pe paginile oficiale ale tribunalului/asociației, nu pot fi comunicate altor persoane indiferent de conținutul lor. 
De asemenea, este interzisă copierea, fotografierea, multiplicarea sau scoaterea de documente și înscrisuri din incinta sediilor asociației și/sau a tribunalului, ori din alte spațiile în care acestea își desfăşoară activitatea, fără acordul conducerii asociaţiei sau a tribunalului.

4. Documentele referitoare la proiecte, programe, parteneriate, planuri de promovare, situația financiar-contabilă precum și orice alte materiale privitoare la evoluţia şi dezvoltarea Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, nu pot fi divulgate altor persoane indiferent de calitatea acestora.

5. Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat nu pot face declaraţii de presă ori transmite comunicate privind activitatea Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat și/sau a Tribunalului Permnent de Arbitraj Instituţionalizat, fără un mandat scris acordat de Consiliul Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat.

6. Ședinţele, întâlnirile de lucru și orice alte evenimente organizate de Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat și/sau Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat nu pot fi înregistrate audio, video sau prin orice alte mijloace tehnice fără acordul scris al Consiliului Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat. Excepţie fac evenimentele la care invitaţiile au fost făcute publice, iar participarea este permisă oricărei persoane interesate.

7. Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat nu pot face parte din organizaţii, societăţi sau alte forme asociative care au ca obiect de activitate arbitrajul sau acţiuni circumscrise arbitrajului (şcoli de formare, promovare, cercetare etc.) şi nu pot fi înscrişi pe tabloul arbitrilor altor tribunale/curți/camere/instanțe arbitrale. 
Prevederile de la alin. 1 sunt obligatorii a fi respectate pe o perioadă de un an de la data la care încetează calitatea de arbitru al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.Excepție fac situațiile în care aceștia primesc aprobarea scrisă a conducerii Asociației de Arbitraj Instituționalizat.

8. Arbitrii nu pot organiza/participa în calitate de arbitri la ședințe de arbitraj ad-hoc fără aprobarea scrisă a conducerii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

9. Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat au obligația să frecventeze formele de pregătire profesională și să participle la evenimentele organizate de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat. De asemenea, arbitri sunt obligați să contribuie la organizarea acestora cu lucrări/referate și să desfășoare alte activități aferente derulării acestora.

10. Arbitrii tribunalului și/sau personalul auxiliar nu pot denigra activitatea desfășurată la nivelul Asociației de Arbitraj Instituționalizat și/sau a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.
În situația în care aceștia consideră că activitatea desfășurată la nivelul asociației și/sau a tribunalului nu corespunde scopului pentru care acestea au fost înființate, ori au alte nemulțumiri, au obligația de a semnala în scris aspectele constatate.

11. Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat nu pot avea manifestări care pot aduce atingere onoarei, demnității, probităţii profesionale și prestigiului asociației, tribunalului sau instituției arbitrajului, în exercitarea sau în afara atribuţiilor de serviciu. 
De asemenea, nu pot avea atitudini nedemne pe timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, atât față de colegi cât și față de personalul tribunalului, colaboratori (avocaţi, consilieri juridici, experţietc.), martori, justiţiabili ori reprezentanţi ai altor instituţii.
În cazul săvârșirii cu intentie sau din culpă a faptelor menționate, ori a divulgării neautorizate de date și informații confidențiale din interiorul tribunalului/asociației, arbitrul se obligă să despagubească societatea proporțional cu prejudiciile cauzate.
De asemnea, faptele de mai sus, în funcție de gravitatea lor pot să atragă pierderea calității de arbitru a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și/sau excluderea din profesie.
PREȘEDINTELE ARBITRU
ASOCIAȚIEI DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT

Arbitru 
Rodica VLAICU

ANEXA nr. 5

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ
încheiat în temeiul art.2146-2157 Cod civil, astăzi, ________

I. PĂRTILE CONTRACTANTE 
1.1.______________________, domiciliat ____________________________, posesor al __, seria ___, nr. ___________, eliberată de __________ _______________, în data de _______________, în calitate de proprietar-comodant, 
și
1.2._____________________ – BIROU DE ARBITRU, prin reprezentant _________ _____________, domiciliat în ________________________________________________________ _________________, posesor al ___, seria ____ nr. __________, eliberat de ________________ , la data de _____________, în calitate de comodatar

au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință de bun imobil cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul contractului îl constituie imobilul situat în: __________ _________________________________________________________________________________ compus din o cameră și dependințe care va fi folosit de comodatar în scopul desfășurării activității de arbitraj. 
2.2. Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit apartamentul/imobilul ce face obiectul prezentului contract. 
2.3. Imobilul/apartamentul ce face obiectul prezentului contract se află în circuitul civil,nu este sechestrat sau urmărit și a intrat în proprietatea comodantului prin Contract de vânzare-cumpărare.

III. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință pe termen de un an începând cu data de ____________. 
3.2. Predarea imobilului/apartamentului către comodatar va avea loc la data de ___________, data la care începe executarea contractului. 
3.3. Prin acordul părților,prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen.

IV. OBLIGATIILE PĂRTILOR 
4.1. Comodantul se obligă: 
a. să predea comodatarului imobilul/apartamentul 
b. să nu-l împiedice pe comodatar să folosească imobilul/apartamentul pînă la termenul convenit 
c. să restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea imobilului/apartamentului respective 
d. să plătească despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaște dar nu le-a adus la cunoștință comodatarului 
4.2. Obligațiile comodatarului sunt următoarele: 
a. să conserve imobilul/apartamentul și să se îngrijească de el ca un bun proprietar 
b. să folosească imobilul/apartamentul conform destinației sale determinate de natura sa 
c. să suporte toate cheltuielile de folosință ale imobilului/apartamentului(chelt.de întreținere,energie electrica și termică,abonamentul telefonic,eventuale reparații)precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului/apartamentului 
d. să predea comodantului imobilul/apartamentul la data expirării termenului pentru care s-a încheiat

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
5.1. Prezentul contract încetează: 
a. la împlinirea termenului 
b. prin moartea uneia dintre părți 
c. alte cauze prevăzute de lege 
5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți

VI. SOLUTIONARE LITIGIILOR 
6.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
6.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor neînțelegeri nu este posibilă pe cale amiabilă, părților se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VII. CLAUZE FINALE 
7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părțile contractante 
7.2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea,anterioară și ulterioară încheierii lui 
7.3. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

COMODANT COMODATAR